Beleid

Gezonde burgers zijn van grote waarde voor welzijn en welvaart van de gemeenschap. Gezonde burgers kunnen zelf regie voeren over hun leven, kunnen in economische zin bijdragen, zorgen voor hun naasten en doen een beperkt beroep op zorgvoorzieningen.

De overheid heeft invloed op de gezondheid van burgers. Eén keer per vier jaar geeft de Rijksoverheid de speerpunten voor het gezondheidsbeleid aan. De nota voor de periode 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de agenda’ zet in op health in all policies. Gemeenten vormen op basis van de landelijke nota hun lokale gezondheidsbeleid. Het is efficiënt wanneer gemeenten daarin samenwerken, zoals bij projecten om roken terug te dringen en bij Jongeren op gezond Gewicht (JOGG).

Gemeenten hebben via de decentralisaties op het terrein van jeugd, Wmo en participatie meer invloed op de gezondheid van hun inwoners gekregen. Figuur 1 toont per wet de verantwoordelijke opdrachtgevers en de doelgroepen van preventiemaatregelen.

figuur beleid

Figuur 1 Schematische weergave doelgroepen en preventiemaatregelen, wetten en verantwoordelijke opdrachtgevers (www.loketgezondleven.nl).

 

Landelijke websites

Landelijke websites met informatie die relevant is voor lokaal beleid rond volksgezondheid. zijn:

Loket Gezond Leven - Handreiking Gezonde Gemeente
Voor informatie, tips en praktijkvoorbeelden voor gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering in de wijk of gemeente. Hoe kunt u aan de slag met integraal werken aan gezondheidsbeleid? U selecteert snel de informatie die voor u van belang is.

Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS)
Informatie over het stimuleringsprogramma voor lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Dit thema wint aan belang omdat gezondheidsverschillen de laatste jaren toenemen en corona deze verschillen verder verscherpt.

Volksgezondheid Toekomst Verkenning
Voor informatie over heden en verleden, trends in de toekomst, toekomstscenario's, kansen en keuzes op het terrein van de volksgezondheid verschijnt eens in de 4 jaar een reguliere VTV. In aanvulling daarop verscheen eind 2020 een corona-inclusieve VTV (c-VTV).

Rijksoverheid – Nationaal Preventieakkoord
Eind 2018 presenteerde de Rijksoverheid het Nationaal Preventieakkoord. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken.

Rijksoverheid - Alles is Gezondheid
Alles is gezondheid is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

VNG en het Rijk werken meer dan ooit samen aan gezondheid. De VNG biedt gemeenten per domein informatie zoals Openbare gezondheid, Gezondheidsbeleid, Jeugd, Sociaal domein en Maatschappelijke ondersteuning en zorg.