Gemeente Harderwijk

Harderwijk ‘Betrokken en leefbare stad’

Harderwijk

Voor de gemeente Harderwijk en haar bevolking is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan het maatschappelijk leven. Werken of actief zijn in de buurt, de wijk of het verenigingsleven is belangrijk voor de inwoner zelf, voor elkaar en voor de gemeente. Zo zorgen we met elkaar voor verbinding, betrokkenheid en een prettige leefomgeving. De gemeente stimuleert en ondersteunt de zelfredzaamheid van de inwoners. Zo lang mogelijk in staat zijn om zelfstandig, zonder professionele ondersteuning te functioneren. Dat is het streven. Uiteraard blijft de gemeente zorg en ondersteuning geven aan die inwoners waarvoor dat nodig blijft.

Lokaal gezondheidsbeleid

Het lokale gezondheidsbeleid richt zich op drie thema’s: 'Gezond opgroeien', 'Gezond ouder worden' en 'Gezonde leefomgeving'.

Binnen het thema 'Gezond opgroeien' zijn vijf speerpunten benoemd: gezond gewicht; middelengebruik; depressiepreventie; weerbaarheid en seksuele weerbaarheid; en tolerantie.
Sinds 1 januari 2014 is de gemeente Harderwijk, samen met de vijf andere gemeenten van regio Noord-Veluwe, een JOGG gemeente. Er is veel aandacht voor gezonde leefstijl, gezonde voeding, water drinken en veel sporten en bewegen voor jongeren. Op deze manier willen wij jongeren en hun ouders bewust maken van gezond leven, wat bijdraagt aan een gezonde jeugd.

Binnen het thema 'Gezond ouder worden' wordt de komende jaren ingezet op het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl bij ouderen. Investeren in het vitaal houden van ouderen draagt bij aan de kwaliteit van leven en het behoud van de zelfstandigheid van ouderen.

Het thema 'Gezonde leefomgeving' richt zich op de fysieke omgeving; hoe kunnen we deze zo inrichten zodat deze uitnodigt tot een gezonde en actieve leefstijl. Er wordt ingezet op het zichtbaar maken van keuzemomenten om te kiezen voor een gezonde en duurzame inrichting van de leefomgeving. Gezondheidsaspecten moeten een nadrukkelijke plaats krijgen in de bestuurlijke besluitvorming binnen het ruimtelijke domein. Dit ter voorbereiding op de nieuwe omgevingswet die in 2021 van kracht gaat.

Samen met andere beleidsterreinen worden projecten uitgevoerd om de doelen van het gezondheidsbeleid te behalen. Door het samen met andere beleidsterreinen uitvoeren van deze projecten, werkt de gemeente - samen met professionele organisaties en bewoners - aan een gemeente waar het schoon, veilig en gezellig wonen is.

Cijfers over de gezondheid van de inwoners van de gemeente (uit monitors van de GGD en landelijke bronnen) vindt u achter het tabblad Cijfers boven aan deze pagina. Informatie over de gezondheid van de inwoners van de gemeente vindt u via de links in de blokken hieronder.

Voor algemene informatie kunt u terecht op de website van de gemeente.