Lokaal onderzoek

De GGD voert op verzoek specifiek onderzoek uit voor een gemeente. Bijvoorbeeld een gebiedsanalyse, onderzoek in het sociaal domein of evaluatieonderzoek. Hieronder treft u een link naar dit onderzoek aan.

Evaluatie Scheidingsloket Oost Achterhoek, 2022

Evaluatie Leefsamen Achterhoek, 2020

Evaluatierapport Achterhoek in Beweging Gezonde Jeugd, 2018
De gemeenten in de Achterhoek zijn medio 2014 gestart met het project Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd. Doel van dit project is om samen te werken aan een structurele preventie van overgewicht bij de jeugd. Medio 2018 is hard gewerkt om de resultaten in kaart te brengen die in 3,5 jaar zijn bereikt. De evaluatie geeft een beeld van de successen en verbeterpunten; het draagt bij aan verantwoording en levert input voor vervolg. Meer informatie over dit programma en de evaluatie is te vinden op de projectpagina.

Risico analyse jeugd 2017 regio Achterhoek
Voor inzicht in de risico’s bij zorgaanbieders jeugd is in het voorjaar van 2017 een risicoanalyse uitgevoerd. De risico inschatting is gemaakt op basis van een aantal indicatoren, zoals wel of geen klachten, wel of geen inspectie geweest, aantal cliënten en wel of geen onderaannemerschap.  Daarnaast is bij de gemeenten geïnventariseerd of er signalen bekend zijn die kunnen duiden op een verhoogd risico. De resultaten kunnen de Achterhoekse gemeenten gebruiken om een vinger aan de pols te houden en kunnen behulpzaam zijn bij de contractering van (nieuwe) zorgaanbieders.

Evaluatie SLIMMER diabetes voorkomen 2015-2016, 2017

Risico-analyse Wmo toezicht regio Achterhoek, 2016
Toezicht Wmo is wettelijk belegd bij de gemeente. In het kader hiervan hebben gemeenten aan GGD Noord- en Oost-Gelderland gevraagd onderzoek te doen naar de risico’s van dienstverlening in zorginstellingen in de regio Achterhoek. De risicoanalyse helpt om te bepalen welke zorgaanbieders het meest in aanmerking komen voor een inspectiebezoek in het kader van toezicht Wmo. Aan vooraf vastgestelde criteria zijn weegfactoren gehangen. Op basis van de resultaten is bepaald welke zorgaanbieders het eerst in aanmerking komen voor een inspectiebezoek.

Evaluatieonderzoek Alcoholmatiging jeugd in de Achterhoek, 2015