Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Vrijwilligerswerk vormt een waardevolle bijdrage voor de maatschappij. Er zijn ook aanwijzingen dat vrijwilligerswerk een positieve invloed heeft op de gezondheid. Het doen van vrijwilligerswerk zorgt onder andere voor bijblijven in de maatschappij, uitbreiding van het sociale netwerk en een gevoel van voldoening. Voor functies die voorheen door professionals werden uitgevoerd (zoals begeleiding, boodschappen doen, activiteiten ondersteunen), wordt steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers.

Mantelzorg is zorg, die gegeven wordt aan een bekende uit de eigen omgeving, zoals de partner, ouders, een kind, buren of vrienden, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Mantelzorg wordt niet betaald. Mantelzorgers geven deze zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen. In tegenstelling tot vrijwilligerswerk is mantelzorg vaak geen bewuste keuze. Mantelzorg overkomt je.

Door veranderingen in de wet wordt er een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Bovendien neemt het aantal ouderen zowel absoluut als relatief toe, wat de vraag naar mantelzorgers en vrijwilligers verder doet toenemen. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers voldoende ondersteuning ontvangen. Zo kan de gemeente lotgenotencontact, belangenbehartiging en respijtzorg faciliteren.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten verricht in 2022 27% van de volwassenen vrijwilligerswerk. 18% van de volwassenen is mantelzorger. Van deze mantelzorgers voelt 14% zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

De gemeente Aalten verschilt niet (significant) van de Achterhoek en regio Noord- en Oost-Gelderland wat betreft vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 18-64 jaar, 2022
  Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 27% 28% 29%
Is mantelzorger¹ 18% 17% 16%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 14% 18% 17%
¹ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven.

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen.

Trends

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg Aalten

Het aandeel volwassenen in de gemeente Aalten dat vrijwilligerswerk doet vertoont sinds 2016 een dalende trend. Het aandeel volwassenen dat mantelzorger is lijkt te dalen, maar deze trend is niet significant.

In de Achterhoek vertoont het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet sinds 2016 een dalende trend. Het aandeel volwassenen dat mantelzorger is, lijkt gestabiliseerd.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

V Vrijwilligerswerk en mantelzorg AH

Mannen doen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen. Vrouwen zijn vaker mantelzorger dan mannen.

Volwassenen van 35 t/m 49 jaar doen vaker vrijwilligerswerk dan volwassenen van 18 t/m 34 jaar en 50 t/m 64 jaar. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het aandeel volwassenen dat mantelzorger is toe.

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet of mantelzorger is verschilt niet significant met betrekking tot de sociaaleconomische positie (SEP) en huishoudsamenstelling.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 22% in de gemeente Montferland tot 38% in de gemeente Nunspeet. De gemeente Aalten behoort met 27% tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel volwassenen dat mantelzorg geeft, varieert van 11% in de gemeente Brummen tot 19% in de gemeente Berkelland. De gemeente Aalten behoort met 18% tot de gemeenten die gunstig scoren.

V vrijwilligerswerkV mantelzorg geven

Bronnen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente Aalten

In de gemeente Aalten verricht in 2022 33% van de 65-plussers vrijwilligerswerk. 14% van de 65-plussers is mantelzorger. Van deze mantelzorgers voelt 15% zich tamelijk zwaar belast tot overbelast door het geven van mantelzorg.

De gemeente Aalten verschilt niet (significant) van de Achterhoek en regio Noord- en Oost-Gelderland wat betreft vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg 65-plussers, 2022
  Gemeente Aalten Achterhoek Noord- en Oost-Gelderland
Doet vrijwilligerswerk 33% 33% 33%
Is mantelzorger¹ 14% 15% 17%
Is tamelijk zwaar tot overbelast door mantelzorg geven 15% 13% 13%
1 Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week
Als er een significant verschil (p<0,01) ten opzichte van de gemeente is, dan is dat vet weergegeven

Meer gegevens over vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente en de regio staan onderaan deze pagina bij 'Zie ook', Cijfers volwassenen en ouderen.

Trends

O vrijwilligerswerk en mantelzorg Aalten

Het aandeel 65-plussers in de gemeente Aalten dat vrijwilligerswerk doet lijkt te dalen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorger is, is ongeveer gelijk gebleven.  

In de Achterhoek lijkt het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet te dalen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant. Het aandeel 65-plussers dat mantelzorger is lijkt te stijgen tussen 2020 en 2022, maar deze trend is niet significant.

Verschillen tussen doelgroepen in de Achterhoek

O Vrijwilligerswerk en mantelzorg AH

Mannen doen vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen.

65- t/m 74-jarigen doen vaker vrijwilligerswerk en zijn vaker mantelzorger dan 75-plussers.

Naarmate de sociaaleconomische positie (SEP) toeneemt, is het aandeel vrijwilligers en mantelzorgers groter.

65-plussers die samenwonen doen vaker vrijwilligerswerk en zijn vaker mantelzorger dan 65-plussers die alleen wonen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg in Noord- en Oost-Gelderland

Het aandeel 65-plussers dat vrijwilligerswerk doet, loopt uiteen van 27% in de gemeente Apeldoorn tot 40% in de gemeente Hattem. De gemeente Aalten behoort met 33% tot de gemeenten die gemiddeld scoren.

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorg geeft, varieert van 13% in de gemeente Berkelland tot 21% in de gemeente Apeldoorn. De gemeente Aalten behoort met 14% tot de gemeenten die ongunstig scoren.

O vrijwilligerswerk

O mantelzorg geven

Bronnen